YORUMLAR YAZISI

HAKARET SUÇU (TCK MADDE 125-126)

Hakaret suçu, kanunumuzda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile korunmak istenen hukuki değer, kişinin onur şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesini sağlamaktır. Günümüzde kişi ait olduğu toplumda saygın olmaya, şeref ve haysiyetinin sayılmasına hakkı vardır. Bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olup, kişinin saygınlık, şeref ve haysiyetinin ihlali hakaret ve sövme suçlarını meydana getirir.

Bir kişinin diğer kişiye karşı küçültücü bir şey isnat etmesi, yani yöneltmesi kişinin kendi hakkındaki hüküm ve değeri ile birlikte, toplumdaki değer ve saygınlığını azaltır. Böylece insanın azalan değer ve saygınlığı insana manevi acı verir. Şerefe karşı suçlar başlığı altında yer alan düzenlemeler temelde bu haksızlığı gidermeye, korumaya yöneliktir.

Devamı İçin TCK. MADDE 125 ve 126 Bakınız.

Saygılarımızla. Yangın Teknolojileri.

Yorum Yaz